Algemene voorwaarden Lek-Check

Geldig vanaf 1 januari 2020

Art. 1 TOEPASSELIJKHEID
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met Lek-Check.
2. Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft Lek-Check. het recht de offerte, binnen 5 werkdagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen.

Art. 2 MEERWERK EN PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.; deze prijzen worden derhalve verhoogd overeenkomstig het wettelijke B.T.W. – percentage.
2. In het geval bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat door voornoemde of andere oorzaken de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf was ingeschat, is Lek-Check in redelijkheid gerechtigd hiervoor extra kosten, als meerwerk, in rekening te brengen.
3. Het is Lek-Check toegestaan om prijsverhogingen die na het sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan en die bovendien uit de wet voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De in de offerte of in de overeenkomst genoemde termijnen kunnen niet als fataal worden aangemerkt. In het geval van overschrijding van een afgesproken termijn dient de opdrachtgever Lek-Check schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij Lek-Check een redelijke termijn gunt om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. LekCheck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van de overschrijding van enige termijn.
5. Het is Lek-Check in redelijkheid toegestaan om het door haar toegezegde in gedeelten te leveren en om in gedeelten te presteren. In dat geval is het haar tevens toegestaan om deze deelleveranties en/of prestaties afzonderlijk te factureren.

Art. 3 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Lek-Check behoudt zich het eigendom voor van de aan de opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Lek-Check in verband met deze koopovereenkomsten heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van zodanig overeenkomsten.

Art. 4 KLACHTEN
1. De opdrachtgever dient bij aflevering van de zaak, of na beëindiging van de verrichte werkzaamheden, de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie-) werkzaamheden, de ruimte en lekkage terstond te controleren. Zichtbare gebreken en gevolgschade dienen direct op de opdracht bon te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de opdrachtgever alle hem toekomende rechten.
2. Lek-Check heeft het recht tot inspectie en toetsing van de (reparatie-)werkzaamheden of de ruimte waarop de lekkageklacht betrekking heeft. Hiertoe zal de opdrachtgever Lek-Check voldoende tijd en gelegenheid geven. Het herstel van gebreken waarvoor Lek-Check aansprakelijk is, door een derde partij zonder voorafgaande toestemming van Lek-Check of zonder Lek-Check de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, wordt door Lek-Check niet erkend.
3. De rechten die de opdrachtgever aan de artikelen 4, 5 en 8 van deze Algemene Voorwaarden kan ontlenen, vervallen indien een ander bedrijf dan Lek-Check de werkzaamheden heeft verricht nadat de opdrachtgever de lekkage bij Lek-Check heeft laten herstellen of vervangen.

Art. 5 AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van Lek-Check voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of welke op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, is naar keuze van Lek-Check beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. Lek-Check aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.
2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lek-Check of haar bedrijfsleiding.
3. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Lek-Check en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beroepen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de opdrachtgever 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 6 OVERMACHT
1. Lek-Check is in geen geval aansprakelijk wanneer schade een gevolg is van het niet toerekenbaar tekortschieten (overmacht) door Lek-Check. in de nakoming van haar verplichtingen.
2. Indien Lek-Check bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3. Van overmacht van Lek-Check in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

Art. 7 BETALING
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum (als Lek-Check met de opdrachtgever geen andere afspraak m.b.t. de betalingstermijn heeft vastgelegd) tenzij Lek-Check bij aflevering of bij beëindiging van haar werkzaamheden betaling verlangt, in welke gevallen betaling onmiddellijk dient plaats te vinden.
2. De Opdrachtgever c.q. verzekeringsnemer die verzekerd is tegen de kosten van deze reparatie bij Verzekeringmaatschappij verstrekt hierbij aan Lek-Check opdracht tot reparatie van het op de op Akte van Cessie vermelde lekkage, machtigt de genoemde Verzekeringmaatschappij de schadepenningen rechtstreek uit te (doen) keren aan LekCheck en machtigt tegelijkertijd Lek-Check tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de opsporing, rapportage en uitgevoerde (nood)herstel.
3. Wanneer is overeengekomen dat het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan Lek-Check betaalt, of wanneer het door deze derde aan Lek-Check betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de opdrachtgever aan LekCheck is verschuldigd, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor volledige betaling aan Lek-Check.
4. Voorzover nodig, verleent opdrachtgever aan Lek-Check de volmacht om de aan LekCheck verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens opdrachtgever bij diens verzekeraar, volmacht, dan wel eigenaar van de betreffende woning te claimen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.
5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij tevens vanaf die datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de – in verband met de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde – wettelijke rente vermeerderd met 2 procent.
6. Schiet de opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Lek-Check toekomende rechten uit de wet of deze Algemene Voorwaarden.
7. De opdrachtgever is verplicht alle door Lek-Check in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

Art. 8 OVEREENKOMSTEN GESLOTEN MET CONSUMENTEN
1. Wanneer de overeenkomst is gesloten met een consument (te weten: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan zal LekCheck zich niet op een of meerdere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden beroepen voor zover dat in het licht van bepalingen van dwingendrechtelijk consumentenrecht, of anderszins, niet is toegestaan.

Art. 9 DIGITAAL
1. Een digitale vorm van deze Algemene Voorwaarden, via de website of mobile tablet, is even geldig en bindend.

Art. 10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE
1. Op de overeenkomst tussen Lek-Check en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Lek-Check en een opdrachtgever zullen worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter.